Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.
Kupující souhlasí s tím, aby firma Adventure-Vybavení, Petr Nádvorník, zpracovávala a využívala údaje, které jí kupující poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy, a to zejména k obchodním a marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující na dobu neurčitou od uzavření první kupní smlouvy a může jej kdykoliv písemně odvolat.
Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu firma Adventure-Vybavení, Petr Nádvorník, a nejsou poskytovány třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány v elektronické podobě a jsou zabezpečeny proti zneužití.
Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům, a to písemně na e-mailové adrese obchod@adventure-vybaveni.cz.